Krejcárek Ladislav - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah

Ladislav Krejcárek
* 24.2.1904  † 6.7.1982

Ladislav Krejcárek se narodil 24. února 1904 v Žeranovicích na okrese Kroměříž. V roce 1923 absolvoval reálné gymnázium v Holešově a rok poté tam složil i maturitní zkoušku. Již od roku 1924 začal vyučovat na obecné škole v Kostelci u Holešova (1924-1925) a v Rajnochovicích (1925-1927), třebaže až v roce 1926 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti na aprobaci učitele pro obecné školy. Potom jej povolání učitele přivedlo ještě do Tučap (1927-1928), Prusínovic (1928-1931), Neubuze (1931-1940) a Kostelce Štípy (1940-1943 a 1945-1948). Jeho práce byla od podzimu v letech 1942 do května 1945 násilně přerušena německými okupanty, kteří jej uvěznili. Ačkoli se L. Krejcárek po osvobození vrátil za katedru obecné školy, jeho zdraví bylo německým vězněním podlomené a onemocněl plicní tuberkulózou. Nemohl dále pracovat ve školství, nějaký čas byl dokonce v invalidním důchodu. Od 1. 9.1948 začal pracovat v tehdejším muzeu města Zlína na Lešné jako odborný správce. V roce 1953 bylo toto zařízení se svými sbírkami i zaměstnanci začleněno do nově koncipovaného krajského muzea. Zde působil až do 31.8.1961, kdy se po vyléčení tuberkulózy plic vrátil opět do školství.
  V době svého nástupu do městského muzea byl jediným odborným pracovníkem celého zařízení. Převzal odpovědnost za uspořádání a udržování sbírek, staral se o jejich rozšiřování a propagaci muzea, vyřizoval korespondenci a v neposlední řadě poskytoval i odborný výklad návštěvníkům. Dlužno dodat, že nešlo pouze o přírodovědné sbírky, ale na počátku pečoval rovněž i o kolekce historické a archeologické. Teprve po nástupu dalších odborných pracovníků se mohl naplno věnovat profesi muzejního entomologa. Za dobu svého působení ve zlínském muzeu významně obohatil především sbírky brouků. Počty kusů, které ulovil, vypreparoval a určil, jdou do mnoha tisícovek. Po odchodu z muzea se věnoval více i jiným řádům hmyzu, své regionální kolekce Hymenoptera (4900 ks), Diptera (3100 ks) a Odonata (160 ks) přenechal Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde jsou uloženy.
 Od roku 1961 až do roku 1966 vyučoval na základní devítileté škole v Gottwaldově. V roce 1966 odešel do starobního důchodu a dne 6. července 1982 v tehdejším Gottwaldově zemřel.  
 Ladislav Krejcárek se od dětství věnoval entomologii, zejména faunistice a biologii brouků (Coleoptera). Od roku 1931 byl členem Československé společnosti entomologické. Byl to vynikající sběratel, díky své profesi a později i zdravotnímu stavu však příliš necestoval. Věnoval se zejména okolí Zlína, Slušovic, Uherského Hradiště, Moravského Písku, Kobylí  a dalších míst tehdejšího Gottwaldovského kraje. Z této oblasti poskytl množství cenných údajů o nálezech střevlíkovitých brouků pro připravovaný “Prodromus Carabidů Československa”, který sestavoval J. Půlpán. Při svých průzkumech však sbíral a dokladoval i další skupiny hmyzu. Své myrmekologické sběry předal M. Záleskému pro jeho oddíl “mravenci”, který vyšel jako samostatný sešit “Prodromu našeho blanokřídlého hmyzu” v roce 1939. Početné sběry blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera: Apidae, Tenthredinidae a Ichneumonidae) a také dvoukřídlého hmyzu (Diptera) jsou uloženy nejen v depozitáři Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, ale také v Moravském zemském muzeu v Brně a ve Slovenském národném múzeu v Bratislavě.
  V roce 1943 ulovil Krejcárek nedaleko Kostelce
Štípy zvláštní aberaci tesaříka Phymatodes testaceus L., kterou dr. Leo Heyrovský pojmenoval Phymatodes testaceus ab. fulvotectus Heyr. V roce 1939, k poctě L. Krejcárka, pojmenoval Heyrovský novou aberaci moravského tesaříka Purpuricenus kaehleri L. jako ab. krejcareki Heyr.
 Ladislav Krejcárek během svého života napsal a uveřejnil několik faunistických prací, které uvádíme v následujícím přehledu. Mimo to byly v archivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně nalezeny dva Krejcárkovy dosud nezveřejněné rukopisy “Tesaříkovití brouci Gottwaldovaského kraje” a “Průzkum lesní rezervace Čerňava”. S laskavým svolením muzea byly obě práce redakčně upraveny a publikovány ve Sborníku Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti téměř dvacet let po smrti autora.
Bibliografie Ladislava Krejcárka

Krejcárek L.  1946: Zajímavé naleziště a nálezy Coleopter.-  Čas. Čs. spol. entomol., 64.
Krejcárek L. 1949 a: Dvě koleopterologické zprávy z Moravy.- Entomol. listy, 12: 138-140.
Krejcárek L.  1949b: Příspěvek k poznání našich slunéček s popisem 29 nových odchylek (Coleoptera).- Čas. Čs. spol. entomol., 66 (3-4): 117-122.
Krejcárek L.  1951: Průzkum zvířeny Gottwaldovského kraje I. (Coleoptera, Carabidae).- Čas. Čs. spol. entomol., 68 (1): 53-59.
Krejcárek L.  1956: Nové formy slunéček Gottwaldovského kraje. Additamenta coccinellologica I.- Zprávy Krajského Musea v Gottwaldově, 1956 (listopad-prosinec): 9-11.
Krejcárek L.  1957a: Nálezy nových nebo vzácných druhů brouků na území Gottwaldovského kraje.- Zprávy Krajského Musea v Gottwaldově, 1957 (3): 15-16.
Krejcárek L.  1957b: Hypnoidus sabulicola Boh. v kraji Gottwaldovském.- Zprávy Krajského Musea v Gottwaldově, 1957 (3): 16-17.
Krejcárek L.  1957c: Kůrovci Gottwaldovského kraje.- časopis Zprávy Krajského Musea v Gottwaldově, 1957 (4-5): 17-19.
Krejcárek L.  1957d: Revise rodu Rhizobius Steph. (Col., Coccinellidae).-  Zprávy Krajského Musea v Gottwaldově, 1957 (8): 14-16.
Krejcárek L.  1957e: Brouci v domácnosti.- Zprávy Krajského Musea v Gottwaldově, 1957 (8): 24.
Krejcárek L.  1960a: Nálezy vzácných druhů brouků v okolí Moravského Písku.- Zprávy Krajského Vlastivědného Ústavu v Gottwaldově, 1960 (1-2): 33-34.
Krejcárek L.  1960b: Přednáškový cyklus.- Zprávy Krajského Vlastivědného Ústavu v Gottwaldově, 1960 (1-2): 53-54.
Krejcárek L.  1961: Nové poznatky z ekologie vrubouna Odontaeus armiger Scop. (Scarabaeidae, Col.).- Zprávy Oblastního Muzea a Galerie v Gottwaldově, 1961 (1-2): 33.
Krejcárek L.  1962a: Průzkum státní přírodní rezervace Bralová u Střílek (Coleoptera, Heteroptera).- Zprávy Oblastního Muzea Jihovýchodní Moravy v Gottwaldově, 1962 (1-2): 38-39.
Krejcárek L.  1962b: Rozšíření vzácného chroustka opýřeného (Anoxia pilosa F.) na jižní Moravě (Coleoptera, Scarabaeidae).- Zprávy Oblastního Muzea Jihovýchodní Moravy v Gottwaldově, 1962 (1-2): 59.
Krejcárek  L. 2001: Průzkum lesní rezervace Čerňava.- Sborník Přírodověd. klubu v Uherském Hradišti, 6: 187.
Krejcárek  L. 2001: Tesaříkovití brouci Gottwaldovského kraje.- Sborník Přírodověd. klubu v Uherském Hradišti, 6: 188-196.

Pavel Bezděčka & Dušan Trávníček


LITERATURA

Koleška  Z. 1998: Seznam biografií Československých entomologů (entomologové nežijící) II. Dodatky, doplňky a opravy biografických hesel „Seznamu biografií čs. entomologů (entomologové nežijící) I ve svazcích 1-15 z let 1979-1995.- Klapalekiana, 34 (Suppl.): 1-238.


Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah