2023 - Východomoravská pobočka ČSE

Přejít na obsah
Výroční zpráva o činnosti Východomoravské pobočky ČSE za rok 2023
I. ČLENSTVO
Východomoravská pobočka ČSE sdružuje 29 registrovaných členů a 20 registrovaných příznivců (nečlenů ČSE), kteří se zúčastňují pořádaných akcí. Na pravidelné schůzky přicházejí i další zájemci, kteří uvažují o případném oficiálním zaregistrování mezi členy či příznivce. Pobočku vede tříčlenný výbor ve složení D. Trávníček (předseda), O. Konvička (místopředseda) a E. Ezer (člen výboru).
II. HOSPODAŘENÍ
Pobočka není samostatně hospodařícím subjektem, tím je Česká společnost entomologická (ČSE). Z rozpočtu ČSE je hrazen provoz webových stránek pobočky.
III. PŘEHLED ODBORNÝCH A OSTATNÍCH AKCÍ POBOČKY
Pravidelná setkání členů a příznivců pobočky se konají jedenkrát měsíčně většinou druhý čtvrtek v kalendářním měsíci od ledna do dubna a po sezónní pauze od září do prosince. Schůze probíhají v  salónku restaurace U ševce ve Zlíně. Zápisy z těchto schůzek jsou umístěny na webu pobočky. V jejich rámci bylo prezentováno 7 přednášek:
·         Luboš Klátil: Mexiko snů a skutečností aneb kdy nejezdit do této země, 12. ledna 2023;
·         Dušan Trávníček: Nový nález vzácného vodomila Laccobius simulatrix v ČR, 9. února 2023;
·         Dušan Trávníček: Život ve věčné tmě (o jeskyních a živočiších, kteří je obývají a o lidech, jež je zkoumají), 9. března 2023;
·         Dušan Trávníček: Vodní brouci, 20. dubna 2023;
·         Dušan Trávníček: Honba za klenoty mokřadů, 21. září 2023;
·         Michal Zapletal: Výzkum motýlů na Balkáně, 12. října 2023;
·         Ondřej Konvička: Lenci (Melandryidae) - tajuplní obyvatelé lesa, aneb seznámení se s našimi i světovými lenci, 16. listopadu 2023.
Exkurze pro širokou veřejnost (celkem 4)
·         Exkurze za broukem dřevožroutem – výprava do nejkrásnějších lesů v Chřibech, pro spolek Halenky z. s. exkurzi připravil a vedl (27 účastníků) dne 26. března D. Trávníček.
·         Akce Festival pro čolka, která se konala 13. a 14. května v Kurovickém lomu. Byly realizovány tři hodinové prohlídky celého areálu lomu, výklad byl spojen s ukázkami rostlin a živočichů, které zde bylo možno aktuálně pozorovat (D. Trávníček).
·         Entomologická exkurze do PP Kurovický lom, Česká společnost entomologická a MJVM, příprava a vedení exkurze (41 účastníků) dne 22. dubna (průvodci: Milan Veselý, Vojta Kohout, Eduard Ezer, Tomáš Vojkůvka a Dušan Trávníček).
·         Entomologická exkurze do Ptačího parku Kosteliska, Česká společnost entomologická a MJVM, příprava a vedení exkurze (60 účastníků) dne 15. července (průvodci: Ondřej Konvička, Milan Veselý, Michal Zapletal, Petr Červenka, Vojta Kohout, Eduard Ezer, Tomáš Vojkůvka, Ludvík Bobot a Dušan Trávníček).
Entomologické průzkumy, na kterých se v roce 2022 podíleli členové a příznivci pobočky
·         Inventarizační průzkum vodních brouků (Coleoptera) a vážek (Odonata) na lokalitách v Bílých Karpatech: PP Mechnáčky, PP Pod Cigánem, PP Hluboče, PR Jalovcová stráň, PR Machová a PR Sidonie pro AOPK ČR; mapování vodního hmyzu ve faunistických čtvercích 6873, 6973 a 6974 – zpracovány finální zprávy, zanesení údajů do databáze NDOP (D. Trávníček).
·         Entomologický průzkum (vodní brouci) Ptačího parku Kosteliska u Dubňan pro Jihomoravskou pobočku ČSO (D. Trávníček).
·         Entomologický průzkum (Diptera: Agromyzidae) Ptačího parku Kosteliska u Dubňan pro Jihomoravskou pobočku ČSO (M. Černý).
·         Monitoring brouků (Coleoptera) Ptačího parku Kosteliska pro Jihomoravskou pobočku ČSO (O. Konvička).
·         Entomologický průzkum (Diptera: Agromyzidae) lokalit v CHKO Bílé Karpaty: PR Machová, PP Mecháčky (M. Černý).
·         Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k. ú. Těšov pro Entomologický ústav AV ČR se sídlem v ČB (F. Kopeček).
·         Monitoring změn fauny motýlů na pozemcích v Těšově, kde probíhá řízená proměna ploch od ovocného sadu k lesostepi (F. Kopeček).
·         Faunistický průzkum vodních brouků (Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae) a rákosníčků (Chrysomelidae: Donaciinae) v okolí Chlumu Třeboně a na mokřadech v blízkosti polského letoviska Ińsko (R. Mlejnek).
·         Monitoring brouků (Coleoptera) vybraných lokalit v PR Věstonická nádrž pro Jihomoravskou pobočku ČSO (O. Konvička).
·         Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na lokalitě Ščúrnica pro ČSOP Kosenka (O. Konvička).
·         Inventarizační průzkumy brouků (Coleoptera) PR Smrk, PR Studenčany, PR Malý Smrk, PR Bučací potok, PR Machová, PP Vápenky, PP Sviní hnízdo, PR Drahy, PR Dolnoněmčanské louky pro AOPK ČR (O. Konvička).
·         Transektové mapování motýlů s denní aktivitou v k. ú. Zlín pro Entomologický
ústav AV ČR se sídlem v Českých Budějovicích (M. Zapletal).
·         Intenzivní mapování denních motýlů ve vybraných faunistických čtvercích v
CHKO Bílé Karpaty (M. Zapletal).

Přednášky pro veřejnost (celkem 12)
·         Bečva – ráj i peklo biodiverzity, Klub kultury v Uherském Hradišti – Akademie 3. věku, 31. ledna, 50 posluchačů (D. Trávníček).
·         Vodní brouci aneb jak brouci osídlili vodní živel, Science Café, Muzeum Vysočiny Jihlava, 13. března, 30 posluchačů (D. Trávníček).
·         Pětkrát do Albánie, Spolek přátel výtvarného umění a knihy Zlín, 18. dubna, 35 posluchačů (D. Trávníček).
·         Národní přírodní památka Chropyňský rybník, Klub kultury v Uherském Hradišti, Akademie 3. věku, 24. května, 40 posluchačů (D. Trávníček).
·         Laos – příroda, lidé a bomby, Klub turistů, Kroměříž, 31. května, 45 posluchačů (D. Trávníček).
·         Za přírodními krásami Indočíny, Klub turistů, Kroměříž, 14. června, 45 posluchačů (D. Trávníček).
·         Hostýnské vrchy – přírodní zajímavosti a náměty na výpravy za poznáním méně známých zákoutí této hornatiny, Vlastivědný kroužek Holešov a Městská knihovna Holešov, 26. září, 35 návštěvníků (D. Trávníček).
·         Hostýnské vrchy – přírodní zajímavosti a náměty na výpravy za poznáním méně známých zákoutí této hornatiny, Klub seniorů, Městské kulturní centrum Hulín, 3. října, 100 návštěvníků (D. Trávníček).
·         Litenčická pahorkatina – příroda nejzápadnějších výběžků Karpat, Akademie 3. věku, Klub kultury Uherské Hradiště, 40 posluchačů (D. Trávníček).
·         Litenčická pahorkatina – příroda nejzápadnějších výběžků Karpat, Spolek přátel výtvarného umění a knihy ve Zlíně, 25 posluchačů (D. Trávníček).
·         Ptačí park Kosteliska, Akademie 3. věku, Klub kultury Uherské Hradiště, 7. listopadu, 45 posluchačů (D. Trávníček).
·         Nejkrásnější mokřady České republiky, Akademie 3. věku, Klub kultury Uherské Hradiště, 21. listopadu, 30 posluchačů (R. Mlejnek)
Účast a vystoupení na konferencích
·         Konference o Ptačím parku Kosteliska konaná v Dubňanech 10. až 11. února 2023, D. Trávníček vystoupil s příspěvkem Nové druhy hmyzu v Ptačím parku Kosteliska a perspektivy vývoje entomofauny v souvislosti se zavedením pastvy na lokalitě a se změnami klimatu, konference se dále účastnili O. Konvička a E. Ezer.
·         Kolokvium Tváře krajiny 2.023, které pořádali Refugium, a. s. & Říční krajina, z. s. ve Spolkovém domě ve Slavonicích, 13. a 14. 4. 2023, přednesen příspěvek Řeka Bečva – ráj i peklo biodiverzity (D. Trávníček).
·         Sympózium Roubanálie, 23. ročník, který uspořádal Spolek přátel odkazu prof. Roubala a Západočeská pobočka České společnosti entomologické ve dnech 25. až 27. srpna; D. Trávníček vystoupil s přednáškou Honba za broučími klenoty mokřadů a O. Konvička přednesl příspěvek Lenci známí i neznámí, sympózia se ještě za naši pobočku účastnil E. Ezer.
Přehled publikovaných nebo k publikování akceptovaných prací v roce 2023 (celkem 17), jejichž autory či spoluautory jsou členové nebo příznivci pobočky (jejich jména jsou zvýrazněna tučným písmem).
BEZDĚČKA P., KOPEČEK F., LINHART M. & TRÁVNÍČEK D. 2023: Ing. Květoslav Resl sedmdesátníkem, Klapalekiana, 59: in press.
ČERNÝ M. 2023a: Vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae) Českolipska (severní Čechy). Agromyzidae (Diptera) in the Česká Lípa district (northern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 40 (2022): 61–85 (in Czech, English abstract).
ČERNÝ M. 2023b: Vrtalkovití (Agromyzidae, Diptera) některých přírodních reservací a památek v Bílých Karpatech. Agromyzidae (Diptera) of some nature reserves and monuments in the White Carpathians. Acta Carpathica Occidentalis 13: 23–49, 2022 (in Czech, English abstract).
ČERNÝ M. 2023c: Agromyzidae (Diptera) from Cambodia and one new species. Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales 72: 1–17.
ČERNÝ M., TÓTH P. & VON TSCHIRNHAUS M. 2023: Distribution and biology of Phytomyza orobanchia (Kaltenbach, 1864) (Diptera, Agromyzidae) in Slovakia. Acta Musei Silesiae, Scientiae naturales 71: 263–284, 2022.
KONVIČKA O. 2023: Nálezy hrbohlava afrického (Lyctus africanus) a hrbohlava čínského (Lyctus sinensis) (Coleoptera: Bostrichidae: Lyctinae) v České republice. (Records of powderpost beetles Lyctus africanus and Lyctus sinensis (Coleoptera: Bostrichidae: Lyctinae) in the Czech Republic). Acta Carpathica Occidentalis 14: 133–135 (in Czech, English abstract). DOI: 10.62317/aco.2023.003
KONVIČKA O., KANDRNÁL L., TRÁVNÍČEK D. & KOHOUT V. 2023: Faunistic records from the Czech Republic. Coleoptera: Cerambycidae. Klapalekiana 59(3-4) in press.
KONVIČKOVÁ H., SPITZER L., FALTÝNEK FRIC Z., KEPKA P., LEŠTINA D., NOVOTNÝ D., ZAPLETAL M., ZIMMERMANN K., PAPP MAREŠOVÁ J., BENEŠ J., KONVIČKA M. 2023: Perishing rich, expanding poor: Demography and population genetic patterns in two congeneric butterflies. Molecular Ecology 32: 575-594. DOI: 10.1111/mec.16784
MLEJNEK R. 2023: Broučí klenoty mokřadů. Nové poznatky o rákosníčcích (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae), 7. (Beetle jewels of the wetlands. New research results on reed beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae), 7) R. Mlejnek, Pardubice, 48 pp. (in Czech, English summary).
MLEJNEK R. & SVOBODA A. 2023: Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) Přírodní rezervace U Houkvice v blízkosti Týniště nad Orlicí. (Reed beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) of the U Houkvice Nature Reserve, Týniště nad Orlicí). Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 29: 151–159 (in Czech, English summary).
SPITZER L., KONVIČKA O. & KONVIČKA M. 2023: CHKO Beskydy a ohrožený hmyz. Živa 6: 307–310.
SOMMER D. & TRÁVNÍČEK D. 2023: Pavel Bezděčka oceněn Českou společností entomologickou. Živa, 3: CVI.
TRÁVNÍČEK D. 2023a: Helophorus (Rhopalohelophorus) asperatus Rey, 1885 v Bílých Karpatech (Helophorus (Rhopalohelophorus) asperatus Rey, 1885 in the White Carpathians), Acta Carpathica Occidentalis 14: in press (in Czech, English abstract). DOI 10.62317/aco.2023.001
TRÁVNÍČEK D. 2023b: Odešel zoolog Aleš Toman (*1. 9. 1956 – †7. 9. 2023). Acta Rerum Naturalium 28: in press.
TRÁVNÍČEK D. & CHODĚJOVSKÁ E. 2023: Přírodní a klimatické poměry Zlína a jeho okolí, pp. 16-33. In: VALŮŠEK D., BOROVSKÝ T. & ŘEPA M.: Dějiny města Zlína 1: od počátků po úsvit nové doby, statutární město Zlín, 388 pp.
TRÁVNÍČEK D. & SOMMER D. 2023: Ocenění České společnosti entomologické za rok 2023, Klapalekiana, 59: 195–198.
VENKRBEC T., KONVIČKA O., MAREK J. & VESELÝ M. 2023: Dispersal ability and ecological preferences of Rosalia longicorn in the Vlárský Pass, pp. 219–220 [poster]. In: BRYJA J., HORSÁK M., & HORSÁKOVÁ V. (eds.): Zoologické dny Brno 2023. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2023, 260 pp.
Recenze odborných článků a knih v roce 2022 (celkem 11):
Pro časopis Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec recenzi jednoho článku zpracoval M. Černý;
pro časopis Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, Opava recenzi jednoho článku zpracoval M. Černý;
pro časopis Redia-Journal of Zoology, Florence, Italy recenzi jednoho článku zpracoval M. Černý;
pro časopis Klapalekiana recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička;
pro časopis Acta Carpathica Occidentalis recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička;
pro časopis Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom entomology recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička;
pro časopis Alpine Entomology recenzi jednoho článku zpracoval O. Konvička;
pro časopis Acta Rerum Naturalium Muzea Vysočiny Jihlava recenzi jednoho článku zpracoval D. Trávníček;
pro časopis ACTA MUSEI BESKIDENSIS Muzea Beskyd Frýdek-Místek recenzi jednoho článku zpracoval D. Trávníček;
pro časopis Podušťák České společnosti entomologické recenzi jednoho článku zpracoval D. Trávníček;
pro časopis Západočeské entomologické listy recenzi jednoho článku zpracoval D. Trávníček.
Pobočka provozuje webovou stránku, která slouží jak pro interní komunikaci mezi členy a jejími příznivci, tak i pro prezentaci práce pobočky směrem k veřejnosti: www.vmpcse.cz
Ve Zlíně dne 29. prosince 2023 zpracoval předseda pobočky
Dušan Trávníček
Created with WebSite X5
Maco 2019
Návrat na obsah